maol2.fi-sivuston tietosuojaseloste

Tätä tietosuojaselostetta (”Tietosuojaseloste”) sovelletaan MFKA-Kustannus Oy:n (“MFKA-Kustannus” tai “me”) MAOL2.fi-verkkosivuston (”Sivusto”) käytön yhteydessä käsiteltäviin henkilötietoihin.

Tässä Tietosuojaselosteessa ”Käyttäjä” viittaa Sivustoa käyttävään henkilöön.Voimme päivittää tätä Tietosuojaselostetta, mikäli se on tietojen käsittelyn muutosten tai muun syyn vuoksi tarpeellista. Ajantasaisen version löydät MAOL2.fi-verkkosivustolta. Emme tee olennaisia muutoksia tietosuojaselosteeseen tai rajoita tämän Tietosuojaselosteen mukaisia rekisteröityjen oikeuksia ilman erillistä ennakkoilmoitusta.

Tämä Tietosuojaseloste koskee henkilötietojen käsittelyä, jonka MFKA-Kustannus suorittaa tietosuojalainsäädännön tarkoittamana rekisterinpitäjänä. MFKA-Kustannus on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa ja tuotteidensa loppukäyttäjien yksityisyyttä EU:n tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679), tietosuojalain (1050/2018), sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) sekä muun sovellettavan lainsäädännön asettamien vaatimusten mukaisesti.

1. Yhteystiedot


Nimi: MFKA-Kustannus Oy

Y-tunnus: 0424129-0

Postiosoite: Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki

Yhteyshenkilö:

Inkeri Tuomela

Pedagoginen kehittäjä

050 587 8444

mfka@mfka.fi

2. Tietojen käsittelyyn liittyvä rooli


MFKA-Kustannus toimii rekisterinpitäjänä, kun me käsittelemme Sivustoon liittyviä henkilötietoja. Tällöin käsittelemme vain Käyttäjän itse antamia henkilötietoja.

3. Käsiteltävät henkilötiedot ja niiden lähteet


Sivuston käytön yhteydessä keräämämme ja käsittelemämme tiedot voidaan jakaa kahteen pääryhmään: Käyttäjätietoihin sekä Analytiikkatietoihin.

Käyttäjätiedot

Uutiskirje

Keräämme ja käsittelemme seuraavia käyttäjätietoja:

 • Käyttäjän sähköpostiosoite

Saamme edellä mainitun henkilötiedon Käyttäjältä itseltään.

Ota yhteyttä -lomake

 • Käyttäjän nimi
 • Käyttäjän sähköpostiosoite
 • Käyttäjän oppilaitos

Saamme edellä mainitut henkilötiedot Käyttäjältä itseltään.

Testilisenssin tilauslomake

 • Käyttäjän nimi
 • Käyttäjän sähköpostiosoite
 • Käyttäjän oppilaitos

Saamme edellä mainitut henkilötiedot Käyttäjältä itseltään.

Analytiikkatiedot

Käyttämämme tietojenkirjausjärjestelmät (Google Analytics, Google Tag Manager ja Facebook Pixel) keräävät automaattisesti tiettyjä analytiikkatietoja (”Analytiikkatiedot”) Sivuston käytöstä. Vaikka emme tavallisesti käytä Analytiikkatietoja henkilöiden tunnistamiseen, voi Sivustoa käyttävä henkilö joskus olla tunnistettavissa niistä. Tällaisia Analytiikkatietoja ovat muun muassa Käyttäjän IP-osoite. Näissä tapauksissa Analytiikkatiedot katsotaan henkilötiedoiksi soveltuvan lainsäädännön tarkoittamalla tavalla ja käsittelemme tietoja henkilötietoina.

Saatamme kerätä seuraavia Analytiikkatietoja:

Laitetieto. Keräämme muun muassa seuraavia tietoja liittyen Sivuston käyttöön käyttämääsi tekniseen laitteeseen:

 • maa
 • kaupunki
 • laitetyyppi
 • IP-osoite (ei koske Sovellusta)
 • yksilöllinen laitetunnus
 • istuntotunniste
 • kieliasetukset
 • selaimen tyyppi ja versio
 • käyttöjärjestelmä
 • internet-palveluntarjoaja

Käyttötieto. Keräämme lisäksi Sivuston käyttöäsi koskevaa tietoa, jollaista on esimerkiksi:

 • Sivuston parissa käyttämäsi aika
 • vuorovaikutus Sivuston kanssa
 • kellonajat ja päivämäärät, jolloin olet käyttänyt Sivustoa
 • vierailemasi Sivuston osiot

Evästeet ja analytiikkapalvelut

Käyttäessäsi Sivustoa keräämme ja tallennamme Analytiikkatietoja useilla eri tavoilla, esimerkiksi evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden avulla.

Käytämme evästeitä räätälöidäksemme Sivustomme sekä tarjoamamme tiedot vastaamaan yksittäisen Käyttäjän tarpeita. Evästeiden avulla pystymme tunnistamaan Sivustolla vierailevat selaimet, parantamaan Sivuston käytettävyyttä sekä laatimaan yhdistelmätietoa Käyttäjistä.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet


Tarkoitus

MFKA-Kustannus käsittelee tämän Tietosuojaselosteen mukaisia henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Palveluiden tarjoamiseksi (oikeudellinen peruste: sopimuksen täytäntöönpano ja joissain tapauksissa oikeutettu etu)
  MFKA-Kustannus käsittelee henkilötietoja tarjotakseen Sivustoa Käyttäjille.
 • Täyttääksemme lainmukaiset velvoitteemme (oikeudellinen peruste: lainmukaisen velvoitteen täyttäminen).
  Voimme käsitellä henkilötietoja hoitaaksemme ja täyttääksemme lainmukaiset velvoitteemme. Saatamme käsitellä tietoja täyttääksemme esimerkiksi kirjanpitovelvoitteemme sekä antaaksemme tietoja toimivaltaiselle viranomaisille kuten veroviranomaisille.
 • Korvausvaatimusten käsittelyssä ja oikeusprosesseissa (oikeudellinen peruste: oikeutettu etu)
  MFKA-Kustannus saattaa käsitellä henkilötietoja korvausvaatimusten käsittelyssä ja oikeusprosessien yhteydessä. Saatamme myös käsitellä henkilötietoja ehkäistäksemme petoksia ja Sivustomme väärinkäytöksiä sekä ylläpitääksemme keräämiemme tietojen, käyttämiemme järjestelmien sekä tietoverkon tietosuojaa.
 • Asiakasviestintään ja markkinointiin (oikeudellinen peruste: oikeutettu etu)
  MFKA-Kustannus käsittelee henkilötietoja ollakseen yhteydessä Käyttäjiin Sivustoon liittyvissä asioissa. Myös Käyttäjille suunnatussa markkinoinnissa käytetään henkilötietoja.
 • Laadun parantamiseen ja trendianalyysin laatimiseen (oikeudellinen peruste: oikeutettu etu)
  Saatamme käyttää Sivuston käyttöäsi koskevia tietoja myös Sivustomme laadun parantamiseen esimerkiksi analysoimalla muutoksia Sivuston käyttötavoissa. Käytämme näissä tarkoituksissa kuitenkin ainoastaan sellaista yhdistelmätietoa, josta yksittäiset henkilöt eivät ole tunnistettavissa.

Varmistaaksemme sen, että palvelumme vastaavat yksittäisen Käyttäjän tarpeita, henkilötietoja voidaan käyttää myös esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyiden toteuttamiseen.

Käsittelyn perusteet

MFKA-Kustannus käsittelee henkilötietoja täyttääkseen pakottavan lainsäädännön mukaiset velvoitteensa sekä sopimusvelvoitteensa asiakkaidensa sopimuskumppanina. Käsittelemme Käyttäjien henkilötietoja lisäksi oikeutetun etumme perusteella yritystoimintamme harjoittamiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi sekä asiakassuhteidemme hoitamiseksi. Kun päätämme käsitellä henkilötietoja oikeutetun etumme perusteella, punnitsemme omia etujamme suhteessa Käyttäjän yksityisyyden suojaan.

Sivuston joissain osissa Käyttäjää saatetaan pyytää suostumusta henkilötietojen käsittelyyn. Näissä tapauksissa Käyttäjällä on milloin tahansa oikeus perua aikaisemmin antamansa suostumus.

5. Kansainväliset tietojen siirrot Euroopan ulkopuolelle


MFKA-Kustannus säilyttää henkilötietoja ensisijaisesti Euroopan talousalueen sisällä. Me ja/tai palveluntarjoajamme voimme kuitenkin siirtää henkilötietoja tai niihin saattaa olla pääsy myös Euroopan talousalueen ulkopuolisissa maissa.

Huolehdimme siitä, että henkilötiedot suojataan asianmukaisella tavalla kaikissa niissä maissa, joissa niitä käsitellään. Järjestämme riittävän suojauksen henkilötietojen siirrolle Euroopan talousalueen ulkopuolisiin valtioihin palveluntarjoajiemme kanssa solmimillamme EU:n komission hyväksymiin mallisopimuslausekkeisiin perustuvilla sopimuksilla taikka muilla vastaavilla järjestelyillä.

6. Vastaanottajat


Jaamme henkilötietoja ainoastaan organisaatiomme sisällä ja ainoastaan siten kuin on kohtuudella tarpeen tässä Tietosuojaselosteessa esitettyjen käyttötarkoitusten perusteella.

Emme jaa henkilötietoja organisaatiomme ulkopuolisille kolmansille osapuolille, ellei jokin seuraavista tilanteista ole käsillä:

 • Henkilötietoja käytetään tässä Tietosuojaselosteessa esitettyyn tarkoitukseen tai toimitetaan valtuutetulle palveluntarjoajalle
 • Siltä osin kuin meidän täytyy antaa kolmansille osapuolille pääsy Käyttäjän henkilötietoihin pystyäksemme tarjoamaan Sivustoa Käyttäjille, annamme tällaisille kolmansille osapuolille Käyttäjän tietoja käsiteltäviksi meidän lukuumme. Saatamme lisäksi jakaa henkilötietoja käsiteltäviksi meille palveluja tarjoaville valtuutetuille palveluntarjoajille (mukaan lukien tietojen säilytys-, kirjanpito-, myynti- ja markkinointipalvelut).

MFKA-Kustannus on toteuttanut asianmukaiset sopimusoikeudelliset ja organisatoriset toimenpiteet varmistaakseen, että kolmansien osapuolten käsitellessä henkilötietoja MFKA-Kustannuksen puolesta niitä käytetään ainoastaan tässä Tietosuojaselosteessa eriteltyihin tarkoituksiin ja että niitä käsitellään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti sekä antamiamme ohjeita, soveltuvia salassapitovelvollisuuksia sekä tarvittavia turvajärjestelyjä noudattaen.

Tietoja käytetään oikeudellisissa tarkoituksissa tai oikeusprosesseissa

Saatamme jakaa henkilötietoja MFKA-Kustannuksen ulkopuolisten kolmansien osapuolten kanssa, jos uskomme, että pääsy henkilötietoihin ja niiden käyttö on kohtuudella tarpeen: (i) voimassa olevan lainsäädännön ja/tai tuomioistuimen antaman määräyksen täyttämiseksi; (ii) väärinkäytösten, rikosten sekä teknisten häiriöiden ja tietoturvaongelmien havaitsemiseksi ja ehkäisemiseksi; ja/tai (iii) voidaksemme taata MFKA-Kustannuksen ja Sivuston käyttäjien turvallisuuden ja omaisuuden suojan sekä yleisen edun toteutumisen. Ilmoitamme sinulle suoraan tällaisesta tietojen käsittelystä, jos se on kyseisessä tapauksessa mahdollista.

Muut perustellut syyt

Jos MFKA-Kustannus on osapuolena sulautumisessa, liiketoimintakaupassa tai muussa yrityskaupassa, saatamme siirtää henkilötietosi prosessissa mukana olevalle kolmannelle osapuolelle. Varmistamme kuitenkin edelleen kaiken siirtämämme henkilötiedon luottamuksellisuuden. Tiedotamme erikseen kaikkia sellaisia rekisteröityjä, joiden henkilötietoja tällaisissa tilanteissa siirretään tai joiden henkilötiedot siirtyvät toisen tietosuojaselosteen alaiseksi.

Tietoja käytetään nimenomaisella suostumuksellasi

Saatamme jakaa henkilötietoja MFKA-Kustannuksen ulkopuolisten kolmansien osapuolten kanssa, jos meillä on Käyttäjän nimenomainen suostumus toimia niin. Käyttäjällä on koska tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus.

7. Säilytysaika


MFKA-Kustannus ei säilytä henkilötietoja pidempään kuin on lainsäädännön mukaan sallittua ja tarpeellista tämän Tietosuojaselosteen mukaisten tarkoitusten vuoksi. Säilytysajan pituus riippuu henkilötietojen luonteesta ja niiden käsittelyn tarkoituksesta. Enimmäisaika saattaa siten vaihdella käyttötarkoituksen mukaan.

8. Oikeutesi


Oikeus tietojen tarkastamiseen

Sinulla on oikeus saada pääsy tai saada kopio käsittelemistämme sinua koskevista henkilötiedoista. Saatamme kieltäytyä tarjoamasta sinulle kopiota henkilötiedoistasi, jos tällainen menettely vaarantaisi muiden oikeuksia ja vapauksia.

Oikeus peruuttaa suostumus

Jos henkilötietojen käsittely perustuu sinun antamaasi suostumukseen, voit koska tahansa peruuttaa antamasi suostumuksen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista suoritetun henkilötietojen käsittelyn laillisuuteen.

Oikeus oikaista tietoja

Sinulla on oikeus saada tallentamamme sinua koskevat väärät tai vaillinaiset henkilötiedot korjatuiksi tai täydennetyiksi.

Oikeus tietojen poistamiseen

Voit myös pyytää meitä kokonaan poistamaan sinua koskevat henkilötiedot järjestelmistämme. Toteutamme tällaisen pyynnön, ellei meillä ole oikeudellista perustetta olla poistamatta tietoja.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus henkilökohtaisen erityistilanteen perusteella vastustaa oikeutettuun etuumme perustuvaa henkilötietojesi käsittelyä. Me noudatamme vaatimustasi, ellei meillä ole oikeudellista perustetta toimia toisin. Vastustaessasi henkilötietojesi myöhempää käsittelyä Sivuston käyttömahdollisuudet saattavat osaltasi kaventua.

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

Voit vaatia meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä esimerkiksi tietojesi poiston tai niiden oikaisun aikana ja/tai silloin, kun meillä ei ole oikeudellista perustetta tietojesi käsittelyyn. Tämäkin voi vähentää Sivuston käyttömahdollisuuksia osaltasi.

Oikeus saada tiedot koneluettavassa muodossa ja oikeus tietojen siirtämiseen

Sinulla on oikeus saada tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos henkilötietoja käsitellään sopimuksen tai suostumuksen perusteella.

Miten voit käyttää oikeuksiasi

Yllä mainittuja oikeuksia voidaan käyttää lähettämällä kohdassa 1 oleviin osoitteisiin kirje tai sähköposti, joka sisältää seuraavat tiedot: rekisteröidyn koko nimi, osoite, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero. Voimme pyytää henkilöllisyytesi todistamisen kannalta tarpeellisten lisätietojen toimittamista. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia tai kohtuuttomia.

9. Suoramarkkinointi


Sinulla on oikeus vastustaa ja kieltää meitä käyttämästä henkilötietojasi suoramarkkinointiin, markkinatutkimukseen ja suoramarkkinointitarkoituksessa tehtävään profilointiin ottamalla yhteyttä kohdassa 1 oleviin osoitteisiin tai käyttämällä suoramarkkinointiviestien yhteydessä tarjottavaa viestien tilauksen peruuttamismahdollisuutta. Jos vastustat henkilötietojesi käyttämistä suoramarkkinointitarkoituksissa, ei niitä enää käytetä tällaisiin tarkoituksiin.

10. Valituksen tekeminen


Jos pidät henkilötietojen käsittelyprosessejamme voimassa olevan tietosuojalainsäädännön vastaisena, voit tehdä valituksen paikalliselle valvontaviranomaiselle. Suomessa valvovana viranomaisena toimii Tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi).

11. Tietoturva


Käytämme hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä sekä fyysisiä varotoimenpiteitä suojataksemme henkilötietoja, jotka keräämme ja joita käsittelemme. Näihin toimenpiteisiin kuuluvat mahdollisuuksien mukaisesti esimerkiksi salaus, pseudonymisointi, palomuurit, turvalliset säilytystilat sekä järjestelmät, jotka on suojattu rajoitetuin pääsyoikeuksin. Turvatoimemme on suunniteltu takaamaan käsittelyjärjestelmiemme jatkuva luottamuksellisuus, eheys, käytettävyys ja vikasietoisuus sekä mahdollisuus tietojen palautukseen asianmukaisella varmuudella.

Mikäli turvatoimistamme huolimatta tapahtuu sellainen tietoturvaloukkaus, jolla todennäköisesti on negatiivisia vaikutuksia yksityisyyteesi, tiedotamme tietoturvaloukkauksesta niin asiaan liittyviä rekisteröityjä kuin voimassa olevan tietosuojasääntelyn niin vaatiessa myös asianmukaisia viranomaisia heti, kun se on mahdollista.

5.12.2022