Instruktioner för användning av MAOL2-plattformen

På den här sidan har vi samlat instruktioner föranvändning av MAOL2-plattformen. Kontakta oss gärna ifall du inte hittar svar på dina frågor här. Vi hjälper dig gärna vidare!

Ibruktagning

Anskaffning av licenser

Både lärare och studerande kan få tillgång till MAOL2-plattformen. Vi erbjuder licenser för respektive användartyp. Ifall du vill köpa licenser gemensamt för hela din skola kan du göra det via MFKA:s e-handel. Om du i stället vill köpa dig en privat licens så kan du göra det direkt på plattformen efter att du har registrerat dig. Observera att som lärare kan du söka efterprov på plattformen även om du inte är medlem i MAOL eller har en licens!

Registrering

1. Första gången du använder plattformen ska du registrera dig på https://app.maol2.fi/.

2. Välj rätt användartyp. Du kan registrera dig som studerande, lärare eller annan användare.

3. Ifall du är medlem i MAOL så kan du i samband med registreringen mata in ditt MAOL-medlemsnummer för att få tillgång till platformen kostnadsfritt. Du kan också mata in ditt medlemsnummer senare under menyn Mitt konto. (Du hittar ditt MAOL-medlemsnummer på medlemssidan på MAOLs webbplats, på ditt mobila medlemskort och på den senaste räkningen som duhar fått av MAOL.)

4. Välj stadium. Ifall du undervisar i flera årskurser eller på flera stadier så kan du senare mata in ytterligare stadier under Mitt konto.

5. Välj kommun och skola. Ifall du undervisar i flera skolor så kan du senare mata in ytterligare skolor under menyn Mitt konto.

Ifall någon av dina kolleger har registrerat sig före dig så bör hen godkänna dig som en användare i er skola. Om du får ett felmeddelande angåendegodkännande av ditt användarknto trots att du är den första registreradeläraren i din skola så ska du kontakta maol2@mfka.fi.

Tillgängliga produkter

Närdu har registrerat dig och blivit godkänd som användare i din skola kommer du åt de produkter som din skola har skaffat. Du hittar de tillgängliga produkterna under menyn Skolans produkter. Välj hurdana produkter du vill bekanta dig med.

Dukan välja mellan att ladda ner ett helt provpaket eller endast enskilda prov.

I slutet av varje läsår flyttas avslutade årets prov till arkivet. Arkivet på plattformen innehåller prov fr.o.m. kalenderåret 2023. Du kan bläddra i arkivet genom att först välja rätt provtypbland alternativen under Skolans produkter och sedan välja fliken Arkiverade prov. Du kan också söka efter arkiverade prov enligt läroämne och språk eller med fri ordsökning.

Gå med i en kurs (studerande)

Börja med att registrera dig på plattformen. Om din skola har skaffat licenser till studerande så kan du aktivera ditt användarkonto genom att mata in licenskoden som du har fått från din skola. Om du i stället använder ett privat konto så kan du aktivera ditt användarkonto genom att betala licensen via nätbetalning.

När ditt konto är aktiverat kan du gå med i en kurs genom att mata in en kurskod. Kurskoden får du av din lärare.

Gå med i en självstudiekurs för abiturienter (studerande)

Börja med att registrera dig på plattformen. Om du har registrerat dig tidigare och anslutit dig till en annan skola så ska du navigera till Mitt konto och lägga till ”Itsenäinen opiskelu, lukio". Som kommun ska du välja Ingen kommun.

1. Min information

2. Användartyp: Studerande

3. Stadium: Gymnasiet

4. Kommun: Ingen kommun

5. Skola: Itsenäinen opiskelu, lukio

Välj läroämne (du får tillgång till alla ämnen med samma licens).

Köp en licens eller mata in befintlig licens.

Välj ”Itsenäinen opiskelu, lukio” som din skola och ”Ingen kommun” som din kommun. Välj sedan rätt läroämne och gå med i kursen genom att mata in rätt kurskod ur listan nedan:

 • Repetition av kemi (innehåller SE-uppgifterna): mauno-jatta-461
 • Repetition av fysik (innehåller SE-uppgifterna): ossi-lea-981
 • Repetition av kort matematik (innehåller SE-uppgifterna): raino-irmeli-471
 • Repetition av lång matematik (innehåller SE-uppgifterna): alpi-olivia-751

OBS! Kurserna har ingen lärare!

Strukturen av en kurs

Skapa en kurs

 1. Välj din skola och ditt läroämne
 2. Välj SKAPA EN KURS
 1. Mata in kursens namn. Om du vill så kan du också mata in en kort beskrivning av kursen i fältet Introduktion.
 1. Kurser som du har skapat dyker upp i menyn Mina kurser. I samma vy hittar du också kurskoden som studeranden behöver för att gå med i kursen.
Du kan gå till kursen, kopiera kursen eller arkivera kursen genom att klicka på motsvarande ikon.

Kompanjonlärare

Du kan lägga till lärare i en kurs som du har skapat genom att trycka på REDIGERA KURSENS LÄRARE.

Lärare som du lägger till i dina kurser kan inte arkivera kursen eller lägga till ytterligare lärare. I övrigt har de samma rättigheter som du inom ramarna för kursen. Övriga lärare kan radera kursen ur listan över sina egna kurser.

Lägg till uppgifter i en kurs

För att lägga till uppgifter i en kurs ska du först skapa ett uppgiftsavsnitt.

 1. Gå till kursens hemsida och välj LÄGG TILL ETT NYTT AVSNITT i menyn till vänster.
 1. Välj Uppgiftsavnitt och mata in avsnittets namn. Om du vill kan du också mata in en kort beskrivning av avsnittet.
 2. Du kan nu skapa en ny uppgift att lägga till i kursen. Du kan också välja att lägga till tidigare uppgifter ur din personliga uppgiftsbank eller välja uppgifter bland MAOL2-uppgifterna.

Skapa en ny uppgift:

Du kan skapa såväl flervalsuppgifter som vanliga uppgifter med modellsvar. Det är också möjlig att lägga till bifogade filer i en uppgift.

Efter att du har skapat en uppgift kan du direkt lägga till den i din uppgiftsbank genom att klicka Lägg till i din uppgiftsbank. För att lättare hitta uppgiften senare kan du lägga till nyckelord i uppgiften. För att aktivera ett nyckelord som du har matat in ska du klicka ENTER efter inmatningen!

Genom att klicka Skapa flera uppgifter kan du behändigt ge studeranden en lista över uppgifter ur ett annat läromedel, t.ex. en bok.

För att dela uppgifterna bör du även lägga uppgiften i en Uppgiftsgrupp.

Välj en uppgift ur MAOL2-uppgifterna eller Mina uppgifter:

I uppgiftsbanken kan du välja färdiga uppgifter eller uppgifter som du har skapat tidigare.

Du kan välja flera uppgifter på en gång genom att klicka på lådan ovanför uppgifterna.

Förhandsgranska uppgifterna genom att klicka på knappen med ett öga.

Lägg till uppgifterna i en befintlig uppgiftsgrupp eller skapa en ny uppgiftsgrupp genom att välja ny.

 1. Du kan ändra en uppgift genom att öppna uppgiften via listan över och klicka på knappen Redigera uppgiften längst nere i vyn.  

Lägg till teoriavsnitt i en kurs

Du kan använda dig av färdiga teoriavsnitt genom att navigera till Innehållsbanken. Om du väljer att skapa teoriavsnitten själv ska du först skapa ett nytt avsnitt och välja teoriavsnitt som avsnittets typ.

Som grundinställning är teoriavsnitt dolda för studerandena på kursen.

Lägg till teoriavsnitt ur innehållsbanken:

 1. Välj Innehållsbanken ur navigationsfältet till vänster.
 2. I vyn som öppnas ser du alla färdiga teorihelheter för det valda läroämnet i den valda stadium.
 3. Du kan förhandsgranska blocken som teorihelheterna består av.
 4. Lägg till teorihelheter eller enskilda teoriblock till din kurs genom att trycka på Lägg till- ikonen.

Du kan utvidga alla teorihelheter och teoriblock genom att klicka på ”’+”-ikonen längst nere i helheten eller blocket.

Du kan ändra på innehållet i alla teoriavsnitt samt justera ordningsföljden av blocken i ett avsnitt.

Verktyg för bedömning

Uppgiftsmatrisen

Alla uppgiftsavsnitt i en kurs innehåller en uppgiftsmatris. Matrisen ger dig en överblick över hur studeranden har utvärderat sina egna kunskaper i. I matrisen ser du även om en studerande vill gå igenom en uppgift med läraren. Du kan granska ett enskilt svar till en uppgift genom att klicka på motsvarande kvadraten i matrisen.

Poäng

Genom att klicka POÄNG på kursens hemsida kommer du åt ett redskap som låter dig vikta olika uppgiftsgrupper i bedömningen. Mata in vikterna för de olika uppgiftsgrupperna. Plattformen räknar automatiskt ut viktade totala poängen för varje studerande. Du kan också välja att inte alls beakta en uppgiftsgrupp i bedömningen.

Granska och kommentera svar

Du kan granska en enskild uppgift genom att öppna uppgiften via listan över uppgifter.

 1. Du ser direkt en grafisk presentation av studerandenas självutvärderingar.
 2. Nedanför modellösningen ser du en lista över studeranden som har besvarat uppgiften.
 3. Klicka på en studerandes namn för att granska hens svar.
 1. Du kan lägga till kommentarer eller feedback i en studerandens lösning om du så vill. Genom att klicka på knapparna Föregående och Nästa kan du navigera mellan olika studerandes svar på samma uppgift.
 2. En studerandes alla svar inom samma uppgiftsavsnitt ser du genom att klicka på Granska alla uppgifter som studeranden har gjort inom delområdet. Du kommer åt samma vy även via listan över studeranden på kursens hemsida.

Uppföljning av egen inlärning (studerande)

 1. På kursens hemsida ser du hur ditt arbete med uppgifterna i kursen framskrider.
 2. Listan över kursens uppgifter innehåller närmare detaljer. Du ser direkt om du har lämnat in en lösning till en uppgift, sparat en lösning utan att lämna in eller om du inte ännu har löst en uppgift. Även dina självutvärderingar av dina lösningar hittar du i listan över kursens uppgifter. Läraren ser inte dina lösningar eller självutvärderingar före du har lämnat in uppgiften i fråga.
 3. I listan över uppgifter ser du också om läraren har skrivit kommentarer eller annan feedback på din lösning. För se eventuella kommentarer ska du öppna uppgiften.
 4. Kan du redan? -avsnittet hjälper dig att kartlägga dina kunskaper i form av korta uppgiftsserier inom ett givet tema.

Digitala prov

Skapa ett prov

Du kan lägga till befintliga digitala prov i eller skapa nya prov till dina kurser genom att välja menyn Prov och förhör i navigeringsbalken till vänster. Menyn innehåller dina prov, studerandenas provsvar samt provbanken. Om du undervisar matematik hittar du också kartläggningar av bakgrundskunskaper under samma meny.

 1. Klicka på Skapa ett nytt prov för att komma i gång. Börja med att mata in ett namn på provet.
 2. Välj sedan i vilken kurs du vill lägga till provet och vilka studeranden som ska skriva provet.
 3. Skriv in en anvisning för provet och mata in provets längd.
 4. Du kan skapa provuppgifter själv eller använda dig av färdiga uppgifter ur uppgiftsbanken.
 5. Du kan ändra ordningsföljden av uppgifterna och uppgiftstexterna även efter att du har sparat provet.
 6. Mata in maximipoängen i varje uppgift.
 7. Om du INTE vill publicera provet direkt ska du kryssa för lådan UTKAST före du sparar provet.

Delta i ett prov (studerande)

 1. Börja med att navigera till kursens hemsida.
 2. Klicka på knappen Kursprov på slutet av innehållsförteckningen till vänster.
 3. I vyn som öppnas ser du en lista över kursproven samt deras tidpunkter.
 4. För att börja skriva provet ska du klicka på knappen med ett öga. När din lärare är klar med bedömningen och kommenteringen av provet hittar du din bedömda prestation under BEDÖMDA PROVSVAR.
 1. Besvara uppgifterna på provet. För att avsluta provet och skicka in dina svar ska du klicka på knappen Spara och skicka svar.

Bedöm ett prov

 1. Navigera till menyn Prov och förhör i navigeringsbalken till vänster och välj Provsvar.
 1. I vyn som öppnas ser du alla dina prov sorterade kursvis. Välj det prov som du vill bedöma.
 2. På listan ser du obedömda prestationer, prestationer som du bedömt men inte skickat tillbaka till studeranden samt bedömda svar som du redan har återlämnat.
 3. Genom att klicka på en studerandes namn kommer du åt alla hens svar i provet till handa.
 4. Du kan välja att bedöma provet en studerande i åt gången eller en uppgift åt gången. Med knapparna Föregående och Nästa kan du navigera mellan studerande. Du kan också skriva egna anteckningar för en enskild uppgift. Anteckningarna är synliga då du bedömer uppgiften i fråga. Plattformen poängsätter flervalsuppgifter automatiskt.
 5. När du är klar med poängsättningen kan du använda dig av automatiska bedömningsverktyget för att förse alla prestationer med korrekta vitsord.
 1. Kom ihåg att skicka bedömda proven till studerandena!

Kartläggning av förhandskunskaper

Lägg till en kartläggning i en kurs

Din MAOL2-licens omfattar en kartläggning av förhandskunskaper som du kan använda dig av med dina grupper. Du kan dela kartläggningen med dina studeranden inom ramarna för dina kurser på plattformen.

 1. För att göra en kartläggning ska du först skapa en kurs på plattformen som underlag. Du kan också använda en dina befintliga kurser för det ändamålet.
 2. Navigera till Prov och förhör i navigeringsbalken till vänster och välj Kartläggningar.
 1. Välj alternativet Prov skapade av administratorn. Vyn som öppnas innehåller en kartläggning för gymnasiet och enkartläggning för yrkesutbildningen. Öppna kartläggningen som du vill använda genom att klicka på knappen med ett öga på. Det tar dig till en förhandsgranskning av kartläggningen.
 2. I förhandsgranskningen kan du bekanta dig med uppgifterna i kartläggningen. Plattformen lottar ut en uppgiftsserie till varje studerande.
 3. Du kan lägga till en kartläggning i din kurs genom att klicka Lägg till provet i en grupp.
 1. Välj vilken kurs du vill göra kartläggningen i samt en tidpunkt för kartläggningen. Kartläggningen tar alltid 60 minuter. Du kan ändra på kartläggningens starttid eller ta bort en kartläggning från din kurs genom att klicka på kartläggningen i listan över prov som lagts till i kurser.

Delta i en kartläggning (studerande)

För att kunna delta i en kartläggning bör du först gå med i rätt kurs på plattformen.

 1. Mata in kurskoden som du fått av din lärare eller gå med i en tidigare kurs i vilken kartläggningen redan har gjorts.
 2. Välj Kartläggningar i menyn på kursens hemsida.
 1. Öppna kartläggningen genom att klicka på ikonen med ett öga på.
 2. Inled provet
 1. När du är klar med kartläggningen ska du klicka på knappen Spara och lämna in provet. Om en eller flera av uppgifterna ännu är obesvarade ber plattformen om en bekräftelse. Du kan välja mellan att besvara återstående frågor eller att lämna in provet utan att besvara återstående frågor.

Granska resultaten ur kartläggningen och skicka feedback

Som lärare ser du alla studerandenas svar och resultat. Du kan skriva in kommentarer och feedback på studerandenas svar. Studerandena ser inte sitt resultat ur kartläggningen före du har skickat resultaten tillbaka.

 1. Navigera till Kartläggningar och välj Till resultat.
 1. På sidan Resultat och kommentarer finns tre olika sammanställningar av studerandenas resultat. Du kan granska en enskild studerandes prestationer genom att klicka på hens namn i listan.
Ur sammanfattningen i tabellform framgår det hur väl studerandena har presterat samt hur länge det tog för enskilda studeranden att skriva kartläggningen.
Ur tabellen Resultat enligt tema ser du hur studerandena har klarat av olika teman. Färgläggningen gör det lätt att snabbt identifiera teman i vilka studerandenas kunskaper är bristfälliga.
Ur tabellen Felfördelning enligt kategori ser du om en studerande har missuppfattningar som upprepas genom kartläggningen. Färgkodningen hjälper dig att hitta studerandemed högt antal felaktiga svar.

Du kan ladda ner resultaten i tabellformat genom att klicka LADDA NER SOM EXCEL-FIL.

 1. För att skicka resultaten och dina kommentarer dina studerandena ska du klicka Skicka resultat till studeranden. Du kan också skriva in feedback på hela kartläggningen till en studerande.
 2. När du har skickat tillbaka resultaten kommer dina studeranden åt sina resultat genom att navigera till Kartläggningar och vidare till Resultat. Studerandena ser en sammanställning av sitt resultat i samma tabellformer som läraren. Dessutom får studerandena tillgång till automatisk feedback i textform och dina eventuella kommentarer.

Undrar du över något?

Ta gärna kontakt med oss ifall du har ytterligare frågor om MAOL2-plattformen. Vi åter kommer till dig snarast möjligt!

Kokeile ja vaikutu.

Tilaa ilmainen 14 vuorokauden testilisenssi. Testilisenssi on erinomainen tapa tutustua oppimisympäristöön sitoumuksetta.

Onko sinulla jo tili? Kirjaudu tästä