MAOL²-oppimisympäristön käyttöehdot

KÄYTTÖEHDOT


1. MÄÄRITELMÄT


MFKA-Kustannus
tarkoittaa MFKA-Kustannus Oy:tä.

Henkilötiedot
tarkoittavat henkilötietojen käsittelyyn sovellettavissa laeissa ja asetuksissa mukaan lukien EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa 2016/679 (”GDPR”) ja kaikissa siihen liittyvissä kansallisissa laeissa, asetuksissa ja muissa GDPR:n täytäntöönpanoa koskevissa asetuksissa tarkoitettuja henkilötietoja.

Immateriaalioikeudet
tarkoittavat tekijänoikeuksia, lähioikeuksia (sisältäen mm. oikeudet tietokantaan ja luetteloon tai valokuvaan), patentteja, hyödyllisyysmalleja, mallioikeuksia, tavaramerkkejä, toiminimiä, liike- ja yrityssalaisuuksia, tietotaitoa tai muuta rekisteröityä tai rekisteröimätöntä immateriaalioikeutta.

Käyttäjä
tarkoittaa henkilöä, jolle Tilaaja on myöntänyt pääsyn Palveluun eli Palvelua käyttävä opettajaa taikka muuta oppilaitoksen henkilöstöön kuuluvaa sekä oppilasta. Tilaaja ja Käyttäjä voivat olla myös sama henkilö.

Käyttäjäsisältö
tarkoittaa kohdassa 5.1 tarkoitettua Käyttäjän itsensä luomaa ja Palveluun lataamaa sisältöä.

Käyttöehdot
tarkoittavat näitä käyttöehtoja.

Osapuoli
tarkoittaa MFKA-Kustannusta tai Tilaajaa, yhdessä “Osapuolet”.

Palvelu
tarkoittaa MFKA-Kustannuksen tarjoamaa digitaalista oppimisympäristöä matemaattisten aineiden opettamiseen ja opiskeluun.

Palvelumaksu
tarkoittaa Palvelun kuukausimaksua, joka on ilmoitettu Palvelun verkkosivuilla taikka muutoin Sopimukseen liittyvän Palvelun tilauksen yhteydessä, ja jonka Tilaaja on hyväksynyt tilatessaan Palvelun.

Sopimus
tarkoittavat näiden Käyttöehtojen ja Tilaajan tekemän Palvelun tilauksen muodostamaa sopimusta.

Sopimuskausi
Tarkoittaa kohdassa 12.2 määriteltyä taikka Osapuolten muutoin erikseen sopimaa Sopimuksen voimassaoloaikaa.

Tilaaja
tarkoittaa oppilaitosta, opettajaa taikka oppilasta tai tämän huoltajaa, joka on tehnyt näiden Käyttöehtojen mukaisen sopimuksen Palvelun käytöstä.

2. PALVELUN KÄYTTÖOIKEUS

2.1.
Jollei Sopimuksesta muuta johdu, MFKA-Kustannus myöntää Tilaajalle ja Käyttäjille rajoitetun oikeuden käyttää Palvelua ja siellä julkaistavaa sisältöä siinä muodossa ja sen sisältöisenä, jollaisena MFKA-kustannus sen Tilaajalle ja Käyttäjille kulloinkin tarjoaa tämän Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin ja tämän Sopimuksen mukaisin ehdoin. Käyttöoikeus ei ole siirrettävissä.

2.2.
Palvelu saattaa sisältää sisältöjä, joihin sovelletaan näiden Käyttöehtojen lisäksi muita kolmannen osapuolen lisenssi- tai muita käyttöehtoja.

2.3.
Käyttäjillä on pääsy Palveluun ja sen sisältöön Sopimuksen voimassaoloajan. Mikäli Tilaaja on tilannut useamman Käyttäjän kattavan tilauspaketin, sallittujen Käyttäjien enimmäismäärä määritellään kyseisellä tilauksella.

2.4.
Tilaaja vastaa itse Palvelun käytön edellyttämien laitteiden tai yhteyksien hankkimisesta tai niihin liittyvistä kustannuksista.

3. KÄYTTÄJÄTILIT


3.1.
Luodessaan käyttäjätilin ja ottaessaan Palvelun käyttöön Tilaajan tulee ilmoittaa Palvelussa pyydetyt oikeat ja ajantasaiset tiedot. Tilaajan tulee myös päivittää Käyttäjiin liittyvät tiedot, mikäli tiedot muuttuvat.

3.2.
Käyttäjätili ja siihen liittyvä salasana ovat henkilökohtaisia. Käyttäjällä ei ole oikeutta paljastaa salasanaa kolmansille osapuolille eikä oikeutta antaa kolmansien osapuolien käyttää käyttäjätiliä.

3.3.
MFKA-Kustannuksella on oikeus poistaa Käyttäjän tili milloin tahansa mikäli MFKA-Kustannus katsoo, että Tilaaja tai Käyttäjä on rikkonut Sopimusta, lisännyt Palveluun epäasiallista, luvatonta tai laitonta sisältöä Palveluun tai aiheuttanut vahinkoa MFKA-Kustannukselle tai Palvelun toisille käyttäjille.

3.4.
Tilaaja vastaa kaikissa tapauksissa siitä, että Tilaajan Sopimuksen piiriin kuuluvat Käyttäjät noudattavat omalta osaltaan näitä Käyttöehtoja.

3.5.
Alle 18-vuotiaan Käyttäjän osalta Tilaajan tulee lisäksi varmistaa, että tällaisen Käyttäjän huoltaja on antanut suostumuksensa Palvelun käyttöön.

4. PALVELUN TILAUS JA MAKSAMINEN


4.1.
Kuluttaja-asiakas (oppilas tai tämän huoltaja) Tilaajana. Mikäli Tilaaja on kuluttaja-asiakas, antaa Tilaaja Palvelun tilaamisen yhteydessä nimenomaisen suostumuksensa Palvelun toimittamisen aloittamiseksi välittömästi Palvelun tilaamisen jälkeen, ennen kuluttajansuojalain mukaisen peruuttamisajan päättymistä. Tilaaja hyväksyy ja ymmärtää, ettei Tilaajalla ole oikeutta peruuttaa Palvelun tilausta.

4.2.
Myöhästyneiden maksujen viivästyskorko määräytyy Suomen korkolain mukaan. Tilaaja on vastuussa niistä kohtuullisista kuluista, jotka MFKA-Kustannukselle aiheutuvat myöhästyneiden maksujen perimisestä.

4.3.
MFKA-Kustannuksella on oikeus muuttaa Palvelumaksuja ilmoittamalla muutoksesta Tilaajalle etukäteen. Uusi Palvelumaksu tulee voimaan seuraavan Sopimuskauden ensimmäisenä päivänä. Mikäli Tilaaja ei hyväksy Palvelumaksujen muutoksia, on Tilaajalla oikeus irtisanoa Sopimus päättymään milloin tahansa ennen uuden Sopimuskauden alkamista kohdan 12 mukaisesti.

4.4.
Selvyyden vuoksi todetaan, että mikäli Tilaaja irtisanoo Sopimuksen muusta syystä kuin Palvelun ominaisuuksia olennaisesti heikentävien Palvelun muutosten (kohta 7.1) tai Tilaajan asemaa olennaisesti heikentävien näiden Käyttöehtojen muutosten (kohta 13.3.2) vuoksi, ei Tilaajalla ole oikeutta saada palautusta jo maksetuista Palvelumaksuista.

4.5.
Mikäli MFKA-Kustannus lopettaa Palvelun tuottamisen kokonaisuudessaan kesken Sopimuskauden, on Tilaajalla oikeus saada jo maksamansa Palvelumaksu takaisin siltä osin kuin Tilaaja ei ole voinut käyttää Palvelua sen tilausjakson aikana, johon Palvelumaksu kohdistuu. Maksua ei kuitenkaan palauteta, mikäli irtisanominen johtunut Tilaajan tai Käyttäjän sopimusrikkomuksesta.

5. KÄYTTÄJÄSISÄLTÖ


5.1.
Käyttäjät voivat ladata Palveluun tiettyjä itse luomiaan sisältöjä, kuten oppilaan suorittamia koulu- tai koetehtäviä, koevastauksia sekä muita opintojen suorittamiseen liittyviä sisältöjä. Vastaavasti, opettajat voivat ladata Palveluun itse kehittämiään koe- ja muita tehtäviä sekä muita opetusmateriaaleja (“Käyttäjäsisältö”).

5.2.
Käyttäjä omistaa Immateriaalioikeudet itse luomaansa Käyttäjäsisältöön. Mikäli Käyttäjäsisältö sisältää sellaista aineistoa, jonka Immateriaalioikeudet kuuluvat kolmannelle osapuolelle, vastaavat Tilaaja ja Käyttäjä siitä, ettei tällaisen aineiston lataaminen Palveluun ja aineiston käyttö Palvelussa Sopimuksen mukaisesti loukkaa kolmannen osapuolen Immateriaalioikeuksia.

5.3.
Tilaaja antaa MFKA-Kustannukselle oikeuden käyttää Käyttäjäsisältöä Palvelun tarjoamisen yhteydessä tämän Sopimuksen mukaisten sekä soveltuvasta lainsäädännöstä johtuvien velvoitteiden noudattamiseksi sekä Palvelun toimintaan liittyvien muiden tehtäviä ja toimenpiteiden suorittamiseksi.

5.4.
Tilaajan tulee varmistaa, ettei Palveluun lisätty Käyttäjäsisältö ole laitonta, loukkaavaa, uhkaavaa tai muuten sopimatonta.

5.5.
Mikäli Käyttäjä on opettaja, tulee Käyttäjän ilmoittaa MFKA-Kustannukselle jokaisen vuoden elokuussa ne oppilaitokset, joiden palveluksessa opettaja toimii taikka joiden opetukseen opettaja muutoin osallistuu. Edellä sanotun lisäksi opettaja on velvollinen ilmoittamaan MFKA-Kustannukselle ilman aiheetonta viivästystä, mikäli opettaja vaihtaa oppilaitosta. MFKA-Kustannus voi tällöin rajoittaa opettaja-Käyttäjän pääsyä aiemman oppilaitoksen oppilaiden Käyttäjäsisältöihin.

5.6.
Mikäli opettaja-Käyttäjä jakaa Palvelun avulla tietoja taikka Käyttäjäsisältöjä muille opettaja-Käyttäjille, on opettaja-Käyttäjä kaikissa tapauksissa velvollinen huolehtimaan tällaisten tietojen ja/tai sisältöjen jakamisen laillisuudesta.

6. PALVELUN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT RAJOITUKSET


6.1.
Tilaaja ja Käyttäjät voivat käyttää Palvelua vain ja ainoastaan tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti ja ainoastaan tässä Sopimuksessa mainittuihin tarkoituksiin. Tilaajan ja Käyttäjien tulee noudattaa mahdollisia soveltuvia kolmansien osapuolien sopimusehtoja käyttäessään Palvelua.

6.2.
Jollei tässä Sopimuksessa toisin todeta, Tilaaja tai Käyttäjät eivät saa: (i) kiertää tai yrittää kiertää mitään Palvelun käytön kontrollointiin tai kopioinnin estämiseen liittyviä ominaisuuksia; (ii) tutkia, skannata tai testata mitään Palvelun haavoittuvuuksia; (iii) käyttää Palvelua tai Palvelun kautta saatavilla olevaa sisältöä siten, että käyttö millään tavoin voisi vahingoittaa, vaurioittaa, ylikuormittaa tai heikentää Palvelua; (iv) käyttää mitään tiedonlouhintaa, ohjelmistorobotteja tai muita vastaavia tiedonkeruu- tai tiedonerittelytapoja; (v) käyttää botteja tai muita automatisoituja metodeja Palvelun käyttämiseksi; (vi) käyttää, kopioida, myydä, vuokrata, siirtää, lisensoida tai muilla tavoin tarjota Palvelua kolmansille; (vii) luoda Palveluun käyttäjätiliä käyttäen väärennettyä henkilöllisyyttä tai toisen henkilön henkilöllisyyttä; (viii) käyttää Palvelua voimassaolevien lakien vastaisesti; (ix) käyttää Palvelua luvattomiin, epäasiallisiin tai epäeettisiin tarkoituksiin tai toimiin; tai (x) käyttää Palvelua sellaisen aineiston siirtoon, joka sisältää mainos-, haitta- tai vakoiluohjelmia, ohjelmistoviruksia tai mitään muuta ohjelmistokoodia, joka on suunniteltu häiritsemään, tuhoamaan tai rajoittamaan tietokoneohjelman tai -laitteiston toimintaa.

7. MUUTOKSET PALVELUUN


7.1.
MFKA-Kustannus määrittelee kulloinkin Palveluun käyttöön sovellettavat säännöt. MFKA-Kustannus kehittää Palvelua jatkuvasti ja voi muuttaa tai poistaa joitain Palvelun osia, mukaan lukien sen toiminallisuuksia ja ominaisuuksia, osittain tai kokonaan. Mikäli MFKA-Kustannus tekee Palveluun muutoksia, jotka olennaisesti heikentävät Palvelun ominaisuuksia, ilmoittaa MFKA-Kustannus näistä muutoksista 30 päivää etukäteen. Mikäli Tilaaja ei hyväksy muutoksia, Tilaajalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään muutosten voimaantulopäivänä. Tällöin Tilaajan maksama Palvelumaksu, joka kohdistuu sille ajanjaksolle, jonka aikana Tilaaja ja käyttäjä ei voi käyttää Palvelua tilauksen irtisanomisesta johtuen, palautetaan Tilaajan pyynnöstä. Tilaajan tulee ilmoittaa pyyntö MFKA-Kustannukselle ilman viivytystä.

8. HENKILÖTIEDOT, MFKA-KUSTANNUS REKISTERINPITÄJÄNÄ


8.1.
Siltä osin kuin kohdasta 9 ei muuta johdu, MFKA-Kustannus kerää ja käsittelee Tilaajan ja Käyttäjän Henkilötietoja GDPR:n mukaisena rekisterinpitäjänä. MFKA-Kustannus käsittelee Henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan tietosuojaselosteen sekä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

9. HENKILÖTIEDOT, MFKA-KUSTANNUS HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄNÄ

9.1.
MFKA-Kustannus toimii Käyttäjäsisältöihin liittyvien Henkilötietojen suhteen henkilötietojen käsittelijänä ja käsittelee tietoja Tilaajan lukuun tilanteissa, joissa Tilaaja on GDPR:n tarkoittama rekisterinpitäjä. Rekisterinpitäjänä toimiessaan Tilaaja on vastuussa siitä, että Käyttäjäsisältöihin liittyvä Henkilötietojen käsittely on järjestetty GDPR:n sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

9.2.
Henkilötietojen käsittelystä rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän välillä on sovittu tarkemmin liitteessä 1 (Henkilötietojen käsittelysopimus).

10. IMMATERIAALIOIKEUDET


10.1.
Ellei soveltuvasta lainsäädännöstä muuta johdu, Kaikki oikeudet Palveluun tai siihen liittyviin Immateriaalioikeuksiin, kaikkiin Palvelun sisältämiin ja tuottamiin tietoihin ja kaikkiin Palveluun liittyviin materiaaleihin, asiakirjoihin ja analytiikkaan ovat yksinomaan MFKA-Kustannuksen tai mahdollisten yhteistyötahojen yksinomaista omaisuutta.

10.2.
Tällä Sopimuksella ei siirretä Tilaajalle tai Käyttäjille mitään Palvelun Immateriaalioikeuksia.

11. PALVELUN SAATAVUUS, TAKUUT JA VASTUUNRAJOITUS


11.1.
MFKA-Kustannus tuottaa ja tarjoaa Palvelun Tilaajalle ja Käyttäjille sellaisena kuin se on kulloinkin saatavilla. MFKA-Kustannus ei anna takuuta Palvelun soveltumisesta Tilaajan tai Käyttäjien erityisiin käyttötarkoituksiin. MFKA-Kustannus ei myöskään takaa, että Palvelu olisi Tilaajan ja Käyttäjien saatavilla häiriöttä tai että Palvelu muutoin toimisi virheettömästi.

11.2.
MFKA-Kustannus ei ole vastuussa suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka aiheutuvat Tilaajalle Palvelun käytöstä.

11.3.
Tilaaja hyväksyy, että Palvelun saatavuus voi keskeytyä myös MFKA-Kustannuksesta riippumattomasta syystä, esimerkiksi tiedonsiirtohäiriöstä tai kolmansien osapuolten toimittamien järjestelmien tai komponenttien saatavuuden ja toiminnan keskeytyksistä johtuen.

12. SOPIMUSKAUSI, VOIMASSAOLO JA IRTISANOMINEN


12.1.
Palvelua koskeva Sopimus on voimassa siitä hetkestä alkaen, jolloin Tilaaja on hyväksynyt Palvelua koskevan tilauksen sekä nämä Käyttöehdot.

12.2.
Sopimuskausi. Elleivät MFKA-Kustannus ja Tilaaja ole muuta sopineet, Sopimus on voimassa määräaikaisena 12 kuukautta siitä, kun Tilaajan Sopimukseen liittyvät ensimmäinen Palvelun käyttöönotto on tapahtunut. Tämän määräaikaisen sopimuskauden päättyessä Sopimus päättyy automaattisesti, ellei Tilaaja ilmoita MFKA-Kustannukselle halustaan jatkaa Sopimuksen voimassaoloa, jolloin Sopimus jatkuu voimassa uuden 12 kuukauden mittaisen määräaikaisen sopimuskauden.

12.3.
Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa Sopimus, mikäli toinen Osapuoli olennaisesti rikkoo Sopimusta, ja rikkomuksella on toiselle Osapuolelle olennainen merkitys. Jos sopimusrikkomus on korjattavissa, Sopimuksen purkaminen edellyttää kuitenkin, ettei toinen Osapuoli ole korjannut rikkomustaan Osapuolen kirjallisesti asettaman kohtuullisen määräajan puitteissa.

12.4.
MFKA-Kustannuksella on lisäksi oikeus purkaa Sopimus osittain tai kokonaan, jos: (i) Tilaaja ei ole maksanut erääntynyttä Palvelumaksua; tai (ii) Käyttäjä on laiminlyönyt Käyttäjälle näissä Käyttöehdoissa määriteltyjä velvoitteita.

12.5.
Sopimuksen voimassaolon päätyttyä MFKA-Kustannus säilyttää päättyneeseen Sopimuksen liittyviä Käyttäjäsisältöjä MFKA-Kustannuksen kulloinkin määrittämän käytännön mukaisesti.

12.6.
MFKA-Kustannus ei ole velvollinen palauttamaan mitään tämän Sopimuksen mukaisesti suoritettuja maksuja tilauksen irtisanomisen jälkeen, ellei kohdasta 12.5 muuta johdu.

12.7.
Mikäli MFKA-Kustannus päättää lopettaa Palvelun tuottamisen kokonaisuudessaan, MFKA-Kustannuksella on oikeus milloin tahansa irtisanoa Sopimus ilmoittamalla siitä Tilaajalle kohtuullisessa ajassa. Tilaaja on tällöin oikeutettu pyytämään kuluvan sopimuskauden Palvelumaksujen palautusta kohdan 4.6 (Palvelun tilaus ja maksaminen) mukaisesti.

12.8.
Kaikki tämän Sopimuksen ehdot, joiden on tarkoitettu pysyvän voimassa tämän Sopimuksen irtisanomisesta tai sen voimassaolon päättymisestä huolimatta, jäävät voimaan, mukaan lukien muun muassa kohta 10 (Immateriaalioikeudet), 11 (Palvelun saatavuus, takuut ja vastuunrajoitus) ja 13.1 (Sovellettava laki ja riidanratkaisu).

13. MUUT EHDOT


13.1.
Sovellettava laki ja riidanratkaisu

13.1.1.
Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja tätä Sopimusta tulkitaan Suomen lain mukaisesti sen estämättä, mitä lainvalintaa koskevista säännöksistä johtuu.

13.1.2.
Tällä Sopimuksella ei rajoiteta kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia

13.1.3.
Tästä Sopimuksesta johtuvat riidat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Tilaajan ja MFKA-Kustannuksen välisessä sovintoratkaisuun tähtäävässä sovittelumenettelyssä. Mikäli sovintoon ei päästä, riita ratkaistaan ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Mikäli Tilaaja on kuluttaja-asiakas, voi Tilaaja edellä mainitun lisäksi kääntyä riitatilanteessa asuinpaikkansa alioikeuden tai kuluttajariitalautakunnan puoleen.

13.2.
Alihankkijat

13.2.1.
MFKA-Kustannus on oikeutettu käyttämään alihankkijoita Palvelun tarjoamiseksi.

13.3.
Muutokset käyttöehtoihin

13.3.1.
MFKA-Kustannuksella on oikeus muuttaa näitä Käyttöehtoja julkaisemalla muutetut Käyttöehdot verkkosivuillaan ja Palvelussa. Muutetut Käyttöehdot tulevat voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun muutokset on julkaistu edellä esitetyn mukaisesti.

13.3.2.
Jos Käyttöehtojen muutokset olennaisesti heikentävät Tilaajan asemaa, Tilaajalla on oikeus irtisanoa Palvelun tilaus päättymään muutosten voimaantulopäivänä. Tällöin Tilaajan jo maksama Palvelumaksu, joka kohdistuu sille ajanjaksolle, jonka aikana Tilaaja ei ole oikeutettu käyttämään Palvelun sisältöä tilauksen irtisanomisesta johtuen, palautetaan Tilaajan pyynnöstä. Tilaajan tulee toimittaa tällainen pyyntö MFKA-Kustannukselle ilman aiheetonta viivytystä.

13.4.
Sopimuksen siirtäminen

13.4.1.
Tilaajalla ei ole oikeutta siirtää tätä Sopimusta tai Tilaajalle tästä johtuvia oikeuksia tai velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle. MFKA-Kustannuksella on oikeus siirtää tämä Sopimus ja kaikki tästä Sopimuksesta johtuvat MFKA-Kustannukselle oikeudet ja velvollisuudet konserniyritykselleen tai osana liiketoimintasiirtoa, -kauppaa tai muuta yritysjärjestelyä.

13.4.2.
MFKA-Kustannuksella on lisäksi oikeus siirtää saatavansa kolmannelle osapuolelle.
***
***

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSOPIMUS


Tämä henkilötietojen käsittelysopimus (”Käsittelysopimus”) on osa MFKA-Kustannuksen ja Tilaajan välistä Sopimusta, johon sovelletaan MFKA-Kustannuksen MAOL²-oppimisympäristön Käyttöehtoja.

Tämän Käsittelysopimuksen tarkoituksena on sopia ehdoista, joita noudatetaan tilanteessa, jossa MFKA-Kustannus toimii GDPR:n tarkoittamana henkilötietojen käsittelijänä ja Tilaaja rekisterinpitäjänä.

1. YLEISTÄ


1.1.
Ellei erikseen toisin sovita, Käyttöehtojen ehdot ja määritelmät soveltuvat tähän Käsittelysopimukseen. Mikäli Käyttöehtojen tai Sopimuksen ehdot muutoin ovat keskenään ristiriidassa tämän Käsittelysopimuksen kanssa, sovelletaan tämän Käsittelysopimuksen ehtoja.

1.2.
Tämän Sopimuksen tarkoituksena on sopia EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ((EU) 2016/679)) (”GDPR”) edellyttämällä tavalla Henkilötietojen käsittelystä sekä siihen liittyvistä Osapuolten velvollisuuksista.

2. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY


2.1.

Käsittelijän tulee käsitellä Henkilötietoja ainoastaan Sopimuksen ja rekisterinpitäjän kirjallisten ohjeiden mukaisesti, ellei voimassa olevasta lainsäädännöstä muuta johdu. Käsittelijä ilmoittaa rekisterinpitäjälle, mikäli käsittelijä havaitsee, että rekisterinpitäjän ohjeistus rikkoo GDPR:ää.

3. TIETOTURVA JA TIETOTURVALOUKKAUKSET


3.1.

Käsittelijän tulee toteuttaa rekisterinpitäjän Henkilötietoja käsitellessään asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet suojatakseen Henkilötietoja luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä ja vahingoittumiselta sekä erityisesti vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta Henkilötietojen tuhoutumiselta, häviämiseltä, muuttamiselta sekä Henkilötietoihin kohdistuvasta luvattomalta pääsyltä tai luovutukselta.

3.2.
Käsittelijän tulee ilmoittaa rekisterinpitäjälle kirjallisesti kaikista henkilötietoihin liittyvistä tietoturvaloukkauksista. Käsittelijän on tehtävä kyseinen ilmoitus ilman aiheetonta viivytystä tietoturvaloukkauksen havaittuaan.

4. SALASSAPITO


4.1.

Käsittelijä takaa, että rekisterinpitäjän Henkilötietoja käsittelijän edustajina käsittelevät henkilöt ovat sitoutuneet salassapitovelvollisuuteen tai heitä koskee asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus.

5. AVUSTAMISVELVOLLISUUDET


5.1.

Käsittelijän tulee avustaa rekisterinpitäjää asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä rekisterinpitäjän ollessa velvollinen vastaamaan pyyntöihin, jotka koskevat GDPR:n III luvussa säädettyjen oikeuksien käyttämistä (esimerkiksi rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin sekä oikeus saada tiedot poistetuiksi), sekä avustaa rekisterinpitäjää GDPR:n 32–36 artikloissa säädettyjen velvollisuuksien (mm. turvallisuus- ja tietosuoja-arviointien suorittaminen, tietoturvaloukkauksia koskevat ilmoitukset sekä toimivaltaisten valvontaviranomaisten ennakkokuuleminen) toteuttamisessa.

6. KANSAINVÄLISET SIIRROT


6.1.
Käsittelijä ei saa siirtää käsittelemiään rekisterinpitäjän henkilötietoja Euroopan talousalueen (”ETA”) ulkopuolella ilman rekisterinpitäjän kirjallista ennakkolupaa.

6.2.
Mikäli Henkilötietoja siirretään rekisterinpitäjän kirjallisella luvalla käsiteltäväksi ETA:n ulkopuoliseen valtioon, jonka Euroopan Unionin komissio ei ole tunnustanut tarjoavan riittävää Henkilötietojen suojan tasoa, käsittelijä huolehtii asianmukaisista suojaamistoimenpiteistä komission hyväksymin vakiosopimuslausekkein tai käyttäen muita GDPR:n mukaisia suojatoimenpiteitä.

7. AUDITOINTI


7.1.

Käsittelijä toimittaa rekisterinpitäjälle pyydettäessä tiedot, jotka ovat tarpeen sen osoittamiseksi, että käsittelijä noudattaa tässä henkilötietojen käsittelysopimuksessa määriteltyjä velvoitteita.

7.2.
Rekisterinpitäjällä tai rekisterinpitäjän valtuuttamalla auditoijalla on oikeus auditoida käsittelijän (tai käsittelijän käyttämien Alikäsittelijöiden) tämän henkilötietojen käsittelysopimuksen mukainen Henkilötiedon käsittely sekä toteuttaa käsittelijän tai Alikäsittelijöiden järjestelmiin tai tiloihin kohdistuvia tarkastuksia Henkilötietojen käsittelyn sopimuksenmukaisuuden varmistamiseksi. Auditointi voidaan järjestää ilmoittamalla siitä Käsittelijälle kirjallisesti vähintään 30 arkipäivää ennen auditoinnin ajankohtaa. Rekisterinpitäjä vastaa sekä omista, että käsittelijälle tai Alikäsittelijälle auditoinnista syntyvistä kustannuksista.

7.3.
Mikäli auditointi saattaa käsittelijän arvion mukaan johtaa käsittelijän liikesalaisuuksien paljastumiseen tai käsittelijän Immateriaalioikeuksien vaarantumiseen, rekisterinpitäjän tulee käyttää auditoinnin suorittamisessa itsenäistä auditoijaa, ja auditoijan on sitouduttava salassapitoon käsittelijän hyväksi.

8. ALIKÄSITTELIJÄT


8.1.
Käsittelijällä on oikeus käyttää toista Henkilötietojen käsittelijää Henkilötietojen käsittelyssä ainoastaan rekisterinpitäjän etukäteisellä kirjallisella suostumuksella (”Alikäsittelijät”). Käsittelijä vastaa käyttämiensä Alikäsittelijöiden toimista kuin omistaan.

8.2.
Mikäli Alikäsittelijä vaihdetaan tai niitä tulee lisää, käsittelijän on ilmoitettava tällaisesta muutoksesta rekisterinpitäjälle kirjallisesti vähintään 60 päivää etukäteen ja annettava rekisterinpitäjälle mahdollisuus vastustaa muutosta.

8.3.
Käsittelijän tulee sisällyttää alikäsittelijän kanssa tehtyyn kirjalliseen sopimukseen Henkilötiedon käsittelyn osalta ehdot, jotka ovat yhdenmukaiset tämän henkilötietojen käsittelysopimuksen ehtojen kanssa.

8.4.
Käsittelijän käyttämät alikäsittelijät on kuvattu tämän henkilötietojen käsittelysopimuksen liitteessä A.

9. HENKILÖTIETOJEN POISTAMINEN TAI PALAUTTAMINEN


9.1.
Käsittelijän tulee rekisterinpitäjän valinnan ja ohjeistuksen mukaan joko poistaa tai palauttaa rekisterinpitäjän lukuun käsittelemänsä Henkilötiedot ja niiden jäljennökset (mukaan lukien varmuuskopiot) kohtuullisen ajan kuluessa Sopimuksen päättymisestä, ellei käsittelijällä ole lakiin perustuvaa velvollisuutta säilyttää Henkilötietoja.

10. VASTUU JA KUSTANNUKSET


10.1.
Vastuiden osalta sovelletaan Sopimuksessa sovittuja vastuunrajoituksia.

10.2.
Käsittelijällä on oikeus erilliseen korvaukseen rekisterinpitäjältä tämän henkilötietojen käsittelysopimuksen mukaisten velvollisuuksiensa toteuttamisesta, mikäli näiden velvoitteiden toteuttaminen aiheuttaa merkittävää työtä tai muita kustannuksia käsittelijälle.

***
***

KUVAUS HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ


1. HENKILÖTIEDON KÄSITTELYN TAUSTA JA TARKOITUS


Käsittelijä käsittelee rekisterinpitäjän Henkilötietoja, jotka liittyvät Käyttöehdoissa määriteltyjen Käyttäjäsisältöjen käsittelyyn MAOL²-palvelussa.

2. KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIETORYHMÄT JA -KATEGORIAT


Käsittelyn kohteena on MAOL²-palvelua käyttävät oppilaat tuottaessaan Käyttäjäsisältöjä Palveluun.

Käsittelijä voi käsitellä rekisterinpitäjän lukuun seuraavia henkilötietoja:

 • oppilaan nimi;
 • oppilaan käyttäjätunnus
 • Sähköposti
 • Salasana
 • Luokka-aste (yläkoulu/lukio)
 • Koulu
 • Kunta
 • oppilaan Palveluun lataamat tehtävät, koevastaukset tai muut Käyttäjäsisällöt

OPETTAJAN KOHDALLA TALLENNETAAN SEURAAVAT TIEDOT:

 • Opettajan nimi;
 • Opettajan käyttäjätunnus
 • MAOL-jäsennumero
 • Sähköposti
 • Salasana
 • Luokka-aste (yläkoulu/lukio)
 • Koulu
 • Kunta

3. KÄSITTELYN KESTO


Ellei toisin sovita, Käsittelijä käsittelee Henkilötietoja Sopimuksen sekä kohtuullisen ajan Sopimuksen päätyttyä.

4. ALIKÄSITTELIJÄT

Käsittelijä käyttää tämän Sopimuksen voimaantullessa seuraavia Alikäsittelijöitä:
Alfons Education Oy (Y-tunnus: 2626593-9)

Näitä käyttöehtoja sovelletaan MFKA-Kustannus Oy:n tuottamaan ja tarjoamaan matemaattisten aineiden opettamisen ja oppimisen digitaaliseen oppimisalustaan ja sen käyttöön siten kuin näissä ehdoissa on sovittu. Tilaaja hyväksyy nämä käyttöehdot Palvelun tilaus- tai rekisteröitymisprosessin yhteydessä. Nämä käyttöehdot muodostavat sopimuksen Tilaajan ja MFKA-Kustannus Oy:n (Y-tunnus: 0424129-0, Veturitallinkuja 5 E, 00520 Helsinki) välille.